Dôležité termíny

1. zasadnutie Vedeckého výboru konferencie
23.11.2023
Uzávierka príspevkov s anotáciou
22.01.2024
2. zasadnutie Vedeckého výboru konferencie
31.01.2024
Oznámenie o akceptácii príspevku formou prednáška/poster a zaslanie podkladov na vypracovanie príspevku do Zborníka
05.02.2024
Zaslanie vypracovaného textu príspevku v slov./angl. jazyku
19.02.2024
Zaslanie spracovaného posteru
23.02.2024
Uzávierka na doručenie prezentácií
01.03.2024
Uzávierka prihlášok
05.03.2024
3. zasadnutie Vedeckého výboru konferencie
12.03.2024
Konferencia
12. – 13.03.2024

Účastnícke poplatky

Výška základného účastníckeho poplatku:
360 eur s DPH
Výška základného účastníckeho poplatku
- pre štátnu správu a verejnú samosprávu
240 eur s DPH
Výška poplatku pre prednášajúceho (1. autor príspevku):
bezplatne

Účastnícky poplatok zahŕňa Zborník prednášok v elektronickej forme (USB), materiály, občerstvenie počas prestávok, spoločenský gala večer. Jednotlivé položky účastníckeho poplatku nebudú vo faktúre vyčíslené.

RegistráciaPrihláška príspevkuPokyny na spracovanie príspevku do Zborníka

Stiahnuť pokyny

Parkovanie a ubytovanie

Parkovanie a ubytovanie si zabezpečujú účastníci individuálne.

Možnosti ubytovania


Hotel DOUBLETREE by Hilton Bratislava ****

(miesto konania)
Adresa: Trnavská cesta 27A, 831 04 Bratislava SK
Rezervácia: Tel: +421 2 32340150 / Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
www.bratislava.doubletreebyhilton.com

Izba classic - obsadená jednou osobou - cenu 120 EUR s raňajkami na noc s možnosťou bezplatného storna 1 deň pred príchodom.
Izbu si môžete rezervovať cez: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Ďalšie možnosti ubytovania:

www.visit.bratislava.sk

Ochrana osobných údajov

Odoslaním prihlášky dávam ako dotknutá osoba svoj súhlas na spracúvanie a zverejnenie svojich osobných údajov na nižšie vymedzený účel a potvrdzujem, že som bol/bola v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov („zákon“) a v súlade s článkom 28 bod 3 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES („Všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov“) vopred informovaná/ý o účele, podmienkach a subjektoch spracúvania osobných údajov, ochrane práv a právom chránených záujmov dotknutých osôb.

Prevádzkovateľ: PSKD, o.z. Trnavská cesta 27, 831 04 Bratislava

Podujatie: Medzinárodná odborná konferencia Fórum koľajovej dopravy

Zoznam spracúvaných osobných údajov: meno, priezvisko, rok narodenia, emailový kontakt, obrazové a zvukovo-obrazové záznamy z účasti na Podujatí v rozsahu potrebnom na informovanie a propagáciu Podujatia

Zoznam zverejnených údajov: na webovej stránke www.fkd.sk, ktorej správcom je PSKD, o.z., v rozsahu printové, obrazové a zvukovo-obrazové záznamy z účasti na Podujatí

Vymedzený účel: prihlasovanie a registrácia účasti na Podujatí, spracovanie zoznamu účastníkov Podujatia, spracovanie kontaktných osobných údajov za účelom zabezpečenia informovanosti účastníka Podujatia, informovanie a propagácia Podujatia

Dotknutá osoba má právo súhlas kedykoľvek odvolať emailom na adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. prostredníctvom žiadosti, ktorá musí obsahovať údaje: meno a priezvisko a emailová adresa, ktorá bola v prihláške uvedená. Ak dotknutá osoba súhlas neodvolá, uplynutím posledného dňa doby, na ktorú bol súhlas daný, Prevádzkovateľ osobné údaje zlikviduje, a to ich trvalým výmazom z databázy Podujatia.

Dotknutá osoba dáva súhlas dobrovoľne a berie na vedomie, že bez jeho udelenia nemôže Prevádzkovateľ jej prihlášku riadne zaregistrovať, následkom čoho sa nemôže Podujatia zúčastniť. Dotknutá osoba potvrdzuje, že bola poučená o svojich právach uvedených v § 28 Zákona, a to najmä právo na základe písomnej žiadosti od Prevádzkovateľa vyžadovať: a) potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané, b) vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu podľa § 15 ods. 1 písm. a) až e) druhý až šiesty bod; pri vydaní rozhodnutia podľa odseku 5 je dotknutá osoba oprávnená oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií, c) vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje na spracúvanie, d) vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, e) opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, f) likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie, g) likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona, h) blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby. Dotknutá osoba má za podmienok stanovených v Nariadení GDPR právo požadovať od Prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcim sa dotknutej osoby a právo na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, alebo právo namietať proti spracúvaniu, ako aj právo na prenosnosť údajov. Ak sa dotknutá osoba domnieva, že spracúvanie osobných údajov, ktoré sa ho týka, je v rozpore s Nariadením GDPR, môže podať sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, tel. +421 /2/ 3231 3214, e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.. Súhlas dotknutej osoby je súčasťou prihlášky na Podujatie.


FaLang translation system by Faboba