Záštita a výbory 18.ročníka FKD

Záštita

 • Jozef Ráž, minister dopravy SR
 • Ján Čelko, rektor Žilinskej univerzity v Žiline
 • Oliver Moravčík, rektor Slovenskej technickej univerzity v Bratislave
 • Peter Mésároš, rektor Technickej univerzity v Košiciach

Vedecký výbor

 • Benko Vladimír, Slovenská komora stavebných inžinierov, Slovenská republika
 • Drochytka Rostislav, Vysoké učení technické v Brně, Česká republika
 • Drusa Marián, Žilinská univerzita v Žiline, Slovenská republika
 • Frankovský Miloslav, Slovenská tunelárska asociácia, Slovenská republika
 • Ižvolt Libor, Žilinská univerzita v Žiline, Slovenská republika
 • Jutila Aarne, Extraplan Oy, Fínsko
 • Kampík Vladimír, AŽD PRAHA s.r.o., Česká republika
 • Kobák Kornel, Slovenská komora architektov, Slovenská republika
 • Koreň Roman, Železničná spoločnosť Slovensko, a.s., Slovenská republika
 • Križanová Anna, Žilinská univerzita v Žiline, Slovenská republika
 • Kvočák Vincent, Technická univerzita v Košiciach, Slovenská republika
 • Lochman Libor, dopravný poradca
 • Nebojša Bojovič, Technická univerzita Belehrad, Srbsko
 • Podmanický Slavomír, PSKD, o.z. Slovenská republika
 • Poliak Miloš, Žilinská univerzita v Žiline, Slovenská republika
 • Švadlenka Libor, Univerzita Pardubice, Česká republika
 • Unčík Stanislav, Slovenská technická univerzita v Bratislave, Slovenská republika
 • Vereš Michal, ŽOS Vrútky, Slovenská republika
 • Vičan Josef, Žilinská univerzita v Žiline, Slovenská republika
 • Vitková Ľubica, Slovenská technická univerzita v Bratislave, Slovenská republika

Organizačný výbor

 • Veronika Kučerová, PSKD, o.z.
 • Ing. Slavomír Podmanický, ml., PSKD, o.z.

Pre koho je konferencia určená

Konferencia je určená pre širokú odbornú verejnosť, pre predstaviteľov a zástupcov štátnej správy a verejnej samosprávy, pre odbornú a akademickú obec, pre generálnych riaditeľov a predsedov predstavenstiev projektových, stavebných a dodávateľských spoločností, projektantov, architektov a fanúšikov koľajovej dopravy.

Rokovací jazyk

Ocenenie „Osobnosť železničnej a mestskej koľajovej dopravy na Slovensku“

Spoločnosť PSKD si v rámci svojho plánu osvety železničnej a mestskej koľajovej dopravy na Slovensku, vytýčila cieľ prinavrátiť tejto profesii stratenú pozíciu, opäť ju dostať do popredia a vyzdvihnúť výnimočných ľudí, ktorí svojou činnosťou výrazne podporili a majú veľké zásluhy na rozvoji koľajovej dopravy na Slovensku.

 • Štatút prestížneho ocenenia bol prijatý na Valnom zasadaní Spoločnosti PSKD 7.10.2010
 • Prvý ročník ocenenia bol vyhlásený pre rok 2011

Víťazom ocenenia "Osobnosť železničnej a mestskej koľajovej dopravy na Slovensku za rok 2023" sa stal Ing. Ľubomír Turinič.

Vyštudoval Slovenskú technickú univerzitu, Stavebná fakulta, Odbor Konštrukcie a dopravné stavby, ktorú ukončil v roku 1981.

Prvých 10 rokov pracoval ako projektant mostov v Štátnom ústave dopravného projektovania v Bratislave. V roku 1991 založil spolu s kolegami firmu PRODEX. V tejto firme bol do roku 2009 vedúcim strediska mostov a geotechniky. Na konci roka 2009 sa stal riaditeľom firmy PRODEX, ktorú viedol do roku 2022. Posledné 2 roky aj s pričlenenou firmou Valbek v Bratislave. Za toto obdobie došlo ku zväčšeniu firmy z pôvodných 45 na 120 zamestnancov.

Ing. Turinič sa podieľal na projektoch desiatok mostných projektov, medzi najznámejšie patrí železničná estakáda na šenkvickej preložke, alebo oceľové železničné mosty cez Bodrog a most cez Hron v Banskej Bystrici, zaviedol dynamické výpočty mostov vo firme, pracoval na rekonštrukciách tunelov a oceľových konštrukcií pozemných stavieb.

Zúčastnil sa projektovania modernizácii železničných tratí spolufinancovaných z fondov EU Bratislava - Trnava, NMV – Púchov, prestavby zriaďovacej stanice Žilina, pod jeho vedením sa rozbehli projekty modernizácií na úseku Poprad – Krompachy, a mnoho ďalších stavieb.

Víťazom ocenenia "Osobnosť železničnej a mestskej koľajovej dopravy na Slovensku za rok 2022" sa stal Ing. Miloslav Havrila.

Rodák z Bratislavy, ukončil v roku 1982 vysokoškolské štúdium na Stavebnej fakulte STU v Bratislave a neskôr postgraduálne štúdium na Vysokej škole dopravnej v Žiline. Po skončení štúdií dva roky pôsobil mimo železnice – v Prefmonte Bratislava.

Od 1.januára 1985 až dodnes, teda vyše 38 rokov pracuje výhradne na železnici. ČSD –Správa Východnej dráhy, dnes Železnice Slovenskej republiky sú jeho celoživotným zamestnávateľom.

Na Správe Východnej dráhy vtedajšieho ČSD a po ich reštrukturalizácii na Železnice Slovenskej republiky, pôsobil na rôznych útvaroch : na Oblastnom riaditeľstve v Bratislave, na Divízii dopravnej cesty Bratislava a nakoniec na Generálnom riaditeľstve Bratislava.

Zastával viaceré pozície od technického pracovníka, cez systémového špecialistu, vedúceho oddelenia, zástupcu a neskôr riaditeľa Odboru infraštruktúry, až po prevádzkového námestníka generálneho riaditeľa.

V ostatnej etape kariéry bol v apríli roku 2020 menovaný do najvyššej funkcie – generálneho riaditeľa Železníc Slovenskej republiky.

Najvzácnejšou črtou pána Ing.Havrilu je skutočnosť, že celú svoju kariéru zasvätil železnici – venoval železničnej doprave. Je uznávaným odborníkom v oblasti geotechniky, geológie, navrhovania a údržby konštrukcií železničného spodku, mostov, tunelov, zárezov a násypov. Manažérsky zvláda odborne a s veľkým prehľadom problematiku prevádzkovo-technického komplexu železničnej infraštruktúry a prevádzky na nej. Železnica je jeho celoživotným dielom a okrem vnúčat, záhradky a tenisu aj koníčkom.

Víťazom ocenenia "Osobnosť železničnej a mestskej koľajovej dopravy na Slovensku za rok 2021" sa stal Ing. Onrej Podolec.

Narodil v roku 1968. Vyštudoval Vysokú školu dopravy a spojov v Žiline. Pracoval v spoločnosti Váhostav Žilina, neskôr na Žilinskej univerzite v Žiline a Výskumnom a vývojovom ústave železníc. Najdlhšie pôsobil v spoločnosti REMING CONSULT a.s. Od apríla 2021 pracuje ako manažér stratégie na Odbore stratégie a zahraničnej spolupráce ŽSR.

Je tvorcom viacerých štúdií realizovateľnosti a nových technických riešení v oblasti koľajovej dopravy. Inicioval použitie pevnej jazdnej dráhy pri modernizácii tratí na Slovensku. Bol manažérom projektu a autorským dozorom na stavbe prvého nového železničného tunela Turecký vrch na Slovensku po dlhých desaťročiach.

Publikoval a stále publikuje v odborných časopisoch s tematikou dopravnej infraštruktúry.

Je zakladajúcim členom Spoločnosti PSKD a stále v nej aktívne pôsobí.

Železnice mu prirástli k srdcu, o čom svedčí aj jeho záľuba v modelárstve železníc. Unikátny model spleti železničných tratí a stavieb môžeme nájsť jedine v jeho dome.

Víťazom ocenenia "Osobnosť železničnej a mestskej koľajovej dopravy na Slovensku za rok 2020" sa stal Bc. Milan Kubiček.

Narodil sa v roku 1959 v Trnave. Je absolventom Strednej priemyselnej školy dopravnej v Trnave, údržba a rekonštrukcia železničných tratí, ako aj Žilinskej univerzity, Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov, železničnej dopravy, ktorú ukončil v roku 2000.

Od roku 1994 pôsobí na Železniciach Slovenskej republiky. Začínal ako kontrolór tratí, Prevádzkové riaditeľstvo v Bratislave a ďalej prešiel odvetviami ako vedúci oddelenia kontroly a predpisov, námestník prednostu správy, prednosta sekcie železničných tratí a stavieb, námestník riaditeľa pre železničnú infraštruktúru Oblastného riaditeľstva Trnava, riaditeľ Odboru bezpečnosti a inšpekcie, námestník generálneho riaditeľa pre prevádzku, riaditeľ Oblastného riaditeľstva Trnava a od roku 2020 opätovne pôsobí ako námestník generálneho riaditeľa pre prevádzku.

Podieľal sa významnou mierou pri začiatkoch realizácie budovania modernizovaného úseku koridorovej trate v úseku Bratislava Rača – Trnava – Nové Mesto nad Váhom. Je člen Komisií pre železničnú dopravu za ŽSR s okolitými železničnými správami. Takisto je člen prípravných výborov odborného seminára STRAHOS za ŽSR v spolupráci so Žilinskou univerzitou v Žiline, Stavebná fakulta, Katedra železničného staviteľstva a traťového hospodárstva. Člen pracovných skupín stretnutí V 4 železničných správ a členom výboru občianskeho združenia Klubu priateľov železníc Trnavy a okolia.

Víťazom ocenenia "Osobnosť železničnej a mestskej koľajovej dopravy na Slovensku pre rok 2019" sa stal Prof. Ing. Josef Vičan, CSc.

Narodil sa v roku 1954 v železničiarskej rodine. Otec vykonával funkciu traťmajstra a matka pracovala ako administratívna pracovnica pri žst. Letovice. Je absolventom Strednej priemyselnej školy železničnej v Letohrade (1973), ako aj Vysokej školy dopravnej, ktorú ukončil v roku 1978. V rokoch 1978-1980 bol zamestnaný ako stavbyvedúci pri Železničnom staviteľstve Brno. Od roku 1980 pôsobí na Žilinskej univerzite v Žiline ako odborný asistent, docent (1985) a profesor (2002). V roku 1987 získal vedeckú hodnosť CSc. Od roku 1993 vykonával funkciu vedúceho katedry stavebných konštrukcií a mostov, v rokoch 2010-2018 potom bol dekanom Stavebnej fakulty UNIZA, v súčasnosti je prorektorom pre rozvoj UNIZA. Prof. Vičan je uznávanou vedeckou osobnosťou a odborníkom v oblasti dopravného staviteľstva s dôrazom na mostné objekty, špecializácia stabilitné problémy oceľových nosných systémov a spoľahlivosť inžinierskych konštrukcií. Je spoluautorom 1 zahraničnej monografie vydanej v UK, USA a Kanade v roku 2005 s orientáciou na spoľahlivosť, diagnostiku, údržbu a rekonštrukcie existujúcich stavebných konštrukcií a mostov. Okrem toho je autorom a spoluautorom 4 vedeckých monografií, 3 VŠ učebníc, 18 skrípt, z toho 2 boli vydané v zahraničí (Maďarsko, ČR). Publikoval viac ako 80 vedeckých článkov v časopisoch a viac ako 250 príspevkoch na vedeckých konferenciách, z toho 30 príspevkov je evidovaných v databáze WOS a 54 jeho publikačných výstupov eviduje databáza Scopus. Na jeho práce bolo viac ako 150 citácií, z toho je evidovaných v databáze WOS 41 a Scopus 87.

Bol zodpovedným riešiteľom alebo zástupcom zodpovedného riešiteľa v 7 projektov VEGA, 7 projektov APVV, 6 rezortných úloh MVaRR a MDPaT SR a 2 projektov KEGA. Participoval na 9 medzinárodných výskumných a edukačných projektoch.

Ako autor alebo spoluautor spracoval 5 Slovenských technických noriem a ich Národných príloh. Je autorom a spoluautorom 10 metodických smerníc a všeobecných technických požiadaviek pre potreby ŽSR a SSC v SR a ČR. V rámci expertíznej činnosti spracoval viac ako 300 prác pre potreby praxe. Výrazne sa zapojil do modernizácie železničnej infraštruktúry ako zodpovedný projektant viac ako 10-tich mostných objektoch pri modernizácii železničnej trate Bratislava – Košice.

Je členom redakčných rád 5 zahraničných časopisoch a 1 domáceho časopisu (z toho 2 sú evidované na WOS). V rokoch 2010-2013 bol podpredsedom predsedníctva APVV, je predsedom Technickej komisie TK4 pri UNMS SR, členom medzinárodnej organizácie pre mosty a inžinierske stavby (IABSE) ako aj autorizovaným inžinierom pre statiku stavieb a členom SKSI.

Víťazom ocenenia "Osobnosť železničnej a mestskej koľajovej dopravy na Slovensku pre rok 2018" sa stal Ing. Bronislav Weigl.

Ing. Bronislav Weigl sa narodil v roku 1956 v Bratislave. Je absolventom SVŠT Bratislava. V Dopravnom podniku Bratislava, a.s. pracuje od roku 1991. Najskôr ako vedúci odboru dopravy, dopravný námestník a v súčasnosti ako riaditeľ úseku prevádzky a techniky. Z titulu svojho pracovného zaradenia výraznou mierou prispel k rozvoju mestskej hromadnej dopravy v Bratislave. Realizovali sa mnohé jeho návrhy a riešenia pre technický rozvoj mestskej hromadnej dopravy v oblasti infraštruktúry, uplatňovaní nových prevádzkových technológií, organizácie dopravy, informačných systémov, modernizácii prostriedkov mestskej hromadnej dopravy, zavádzaní integrovanej dopravy v Bratislave. Zúčastnil sa rokovaní na MDVaRR a svojimi poznatkami prispel k tvorbe predpisov legislatívy v oblasti mestskej hromadnej dopravy. Svoje návrhy a riešenia prezentoval na viacerých odborných seminároch, konferenciách na Slovensku ako aj v zahraničí. Z jeho ďalšej odbornej činnosti v rámci verejnej dopravy je nutné spomenúť jeho aktivity v rámci:

 • predseda odbornej skupiny dopravno-prevádzkovej pri Združení prevádzkovateľov hromadnej dopravy osôb v mestských aglomeráciách SR
 • člen komisie dopravy a informačných systémov pri Magistráte hl. mesta SR Bratislavy,
 • člen komisie územného plánu, výstavby a dopravy pri Miestnom zastupiteľstve Bratislava - Petržalka.

Pri riešení svojich úloh, výkone pracovnej a inej odbornej činnosti sa plne prejavuje jeho profesionálna a osobnostná zanietenosť. Svoje individuálne schopnosti vie prejaviť aj v rámci tímovej práce, kde vynikajú jeho prirodzené vodcovské schopnosti.

Víťazom ocenenia "Osobnosť železničnej a mestskej koľajovej dopravy na Slovensku pre rok 2017" sa stal Ing. Emil Rusko.

Ing. Emil Rusko sa narodil 6. júna 1941 v Skalici. Vysokoškolské štúdium ukončil na Stavebnej fakulte SVŠT v Bratislave – zameranie inžinierske konštrukcie a dopravné stavby v roku 1965. V roku 1972 ukončil postgraduálne štúdium v odbore oceľových konštrukcií. Po ukončení vysokoškolských štúdií v roku 1965 nastúpil do projekcie a konštrukcie Mostárne VSŽ v Košiciach , kde pracoval v rôznych funkciách - od projektanta až po vedúceho odboru - až do zrušenia projekcie v roku 1999. Venoval sa najmä projektovaniu oceľových konštrukcií priemyselných a mostných stavieb. Počas tohto obdobia viedol a podieľal sa na projektovaní , výrobe a montáži vyše 30 mostných konštrukcií – prevažne železničných mostov ( mosty cez Váh v Žiline a Trenčíne , most cez Hornád v Kysaku, Dluhonická spojka, Praha – Vršovice, Čoltovo, Jablonov, Bratislava – Pálenisko, Holíč, Prievidza, Zvolen , .... ) . Niektoré projekty mostov boli ocenené čestnými uznaniami v súťažiach ČSVTS o najlepšiu oceľovú konštrukciu . Za činnosť pri realizácii oceľových konštrukcií komplexu hál BAZ – Devínska Nová Ves bol ocenený plaketou - Budovateľ BAZ. Po odchode z VSŽ sa zúčastnil na vypracovaní projektov OK menších objektov pre modernizáciu trate Čadca – Žilina. Pri svojej práci úzko spolupracoval s pracovníkmi technického úseku správy železníc ČSFR, SR a mostných obvodov a projekčných organizácii SUDOP. V rámci odborných seminárov a zborníkov pravidelne informoval o projektovaní , výrobe i montáži oceľových mostných konštrukcií vyrábaných v mostárni VSŽ. Externe spolupracoval so stavebnými fakultami v Košiciach i Žiline ako pedagóg , vedúci a oponent diplomových prác , člen komisie pre štátne záverečné skúšky V rámci práce v TK 15 – SÚTN sa podieľal na zavádzaní eurokódov v oblasti zaťaženia stavieb. V súčasnosti pracuje ako autorizovaný stavebný inžinier v odbore statika stavieb a dopravné stavby.

Víťazom ocenenia "Osobnosť železničnej a mestskej koľajovej dopravy na Slovensku pre rok 2016" sa stal Ing. Jozef Veselka.

Ing. Jozef Veselka ukončil vysokoškolské štúdium v roku 1986 na Stavebnej fakulte Slovenskej vysokej škole technickej v Bratislave. V tom istom roku nastúpil k vtedajšej ČSD – Správe východnej dráhy, kde začínal ako asistent na odbore investičnom, na investorskom úseku Nové Zámky. V rámci kariérneho postupu prešiel rôznymi funkciami na Odbore investičnom. V rokoch 1988 – 1992 bol zaradený vo funkcii samostatný odborný technický pracovník, neskôr ako vedúci odborný technický pracovník. V roku 1993 po organizačných zmenách u Železníc Slovenskej republiky pracoval ako technický pracovník Riaditeľstva ŽSR a od roku 1996 ako systémový špecialista na odbore investorskom GR ŽSR. Od 1.12.1999 do 30.11.2006 zastával funkciu vedúci Strediska prípravy a realizácie Bratislava. Dňom 1.12.2006 bol Ing. Veselka menovaný riaditeľom odboru investorského GR ŽSR. Medzi rokmi 2009-2010 sa stal zástupcom riaditeľa odboru investorského GR ŽSR a na krátky čas bol aj poverený funkciou námestníka pre rozvoj a informatiku GR ŽSR. Dňom 27.4.2012 bol vymenovaný do funkcie námestníka GR ŽSR pre rozvoj a informatiku, v tejto pozícii pôsobí doteraz.

Víťazom ocenenia "Osobnosť železničnej a mestskej koľajovej dopravy na Slovensku pre rok 2015" sa stal Ing. Daniel Maruniak.

Ing. Daniel Maruniak sa narodil v roku 1956 v Banskej Štiavnici. Vysokoškolské štúdium ukončil v roku 1980 na Vysokej škole dopravnej v Žiline, Fakulte prevádzky a ekonomiky železničnej dopravy.
V tom istom roku nastúpil k železniciam, kde začínal ako inžinier v zácviku v ČSD, žst. Bratislava - východ.
Po zácviku bol zaradený do funkcie výpravcu vlakov.
V roku 1981 bol preložený na ČSD – Správa východnej dráhy, Odbor techniky a rozvoja, kde pracoval ako samostatný inžinier železničnej dopravy a neskôr ako technický pracovník. Po roku 1993 pracoval ako špecialista na Odbore podnikovej stratégie Riaditeľstva ŽSR.
Následne sa v priebehu roku 1993 stal vedúcim oddelenia územného plánu a regionálneho rozvoja na Odbore podnikovej stratégie a expertízy Riaditeľstva ŽSR.
Začiatkom septembra 2003 bol menovaný riaditeľom Odboru rozvoja GR ŽSR a od 1.1.2009 sa stal riaditeľom Odboru expertízy GR ŽSR, kde pôsobí ako riaditeľ doteraz.

Víťazom ocenenia "Osobnosť železničnej a mestskej koľajovej dopravy na Slovensku pre rok 2014" sa stal Ing. Viliam Šestina.

Ing. Viliam Šestina vyštudoval v roku 1975 Slovenskú vysokú školu technickú v Bratislave, elektrotechnickú fakultu, odbor silnoprúdová elektrotechnika – elektrické stroje a prístroje. V rokoch 1979 – 1994 pôsobil pán Ing. Šestina v Dopravnom podniku Bratislava ako samostatný technológ, technický zástupca riaditeľa Závodu elektrickej trakcie DPMB, vedúci výroby a techniky, technický námestník odštepného závodu Elektrické dráhy a námestník úseku správy trakčného vedenia. Počas pôsobenia v dopravnom podniku patril Ing. Šestina k ťažiskovým pracovníkom v technickej oblasti. V odborných skupinách podnikov MHD bol považovaný za špičkového odborníka na električkovú dopravu na celoštátnej úrovni. Jeho zahraničné kontakty umožňovali aplikovať vo vozidlách MHD rôzne progresívne technológie, podporoval a testoval novinky v technickom riešení.
Od roku 1995 pracoval vo Výskumnom ústave zváračskom, neskôr na ÚRŽD.
V súčasnosti pracuje na Ministerstve dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR na Sekcii železničnej dopravy a dráh ako štátny radca. Ing. Viliam Šestina sa venoval a stále sa venuje modernizácii električiek a technickému rozvoju mestskej koľajovej dopravy. Odborná verejnosť má mimoriadny rešpekt k jeho širokým technickým, legislatívnym, ale aj prevádzkovým znalostiam. Pri riešení zložitých a koncepčných projektov sú jeho konzultácie nenahraditeľné.

Víťazom ocenenia "Osobnosť železničnej a mestskej koľajovej dopravy na Slovensku pre rok 2013" sa stal Ing. Ján Juriga.

Ing. Ján Juriga ukončil vysokoškolské štúdium v roku 1976 na Vysokej škole dopravnej v Žiline, fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy. Od roku 1977 je nominant verný železniciam. Postupne pracoval na železničných staniciach Vígľaš, Hronská Dúbrava, Zvolen, PO Zvolen, Lučenec, Fiľakovo najskôr ako výpravca vlakov, staničný dispečer, vlakový dispečer, samostatný technik železničnej dopravy a neskôr ako dopravný námestník, náčelník stanice, zástupca náčelníka O 11 a prednosta stanice. Po roku 1993 pracoval v PR Zvolen a SRD Zvolen ako prednosta sekcie dopravných trás. V roku 1998 sa stal na DDC Bratislava námestníkom riaditeľa pre prevádzku a v roku 2000 sa vrátil do SRD Zvolen ako prednosta. V roku 2004 sa stal riaditeľom na Oblastnom riaditeľstve Košice. V súčasnosti je námestníkom generálneho riaditeľa ŽSR pre prevádzku.
Pri príležitosti celoslovenských osláv železničiarskeho sviatku si v roku 2010 prevzal najvyššie rezortné vyznamenanie od ministra dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR "poctu ministra dopravy" za mimoriadny prínos, tvorivú invenciu a poctivú prácu.
Pán Ján Juriga bol nominovaný už aj v minuloročnom 2. ročníku ocenenia "Osobnosť železničnej a mestskej koľajovej dopravy pre rok 2012".

Víťazom ocenenia "Osobnosť železničnej a mestskej koľajovej dopravy na Slovensku pre rok 2012" sa stal Ing. Igor Reiprich, CSc.

Po štúdiách na Vysokej škole dopravnej v Žiline v obore Prevádzka a údržba koľajových vozidiel, pracoval vo Východoslovenských železiarňach Košice – závod doprava. V roku 1975 nastúpil do Dopravného podniku mesta Košice ako riaditeľ. V rokoch 1986-1989 vykonával volenú funkciu v Národnom výbore mesta Košíc. A v roku 1989 bol opäť vymenovaný do funkcie riaditeľa Dopravného podniku mesta Košíc. Pracovný pomer ukončil v roku 2005 odchodom do starobného dôchodku.
Bol jedným zo zakladateľov Federálneho združenia dopravných podnikov bývalej Československej republiky a po roku 1993 jedným zo zakladajúcich členov Združenia prevádzkovateľov hromadnej dopravy osôb v mestských aglomeráciách SR a zároveň jeho prvým predsedom od roku 1993 do konca roka 2004. Jeho osobnou zásluhou je, že Združenie bolo v oblasti rozvoja verejnej osobnej dopravy pri zabezpečení služieb vo verejnom záujme zakrátko akceptované ústrednými orgánmi štátnej správy predovšetkým Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií, Ministerstvom financií, Ministerstvom práce a sociálnych vecí atď.
Ku cti menovaného je potrebné uviesť jeho odbornú spoluprácu na úrovni vedy a techniky, predovšetkým spoluprácu so Žilinskou univerzitou v Žiline, Výskumným ústavom dopravy, Žilina, a.s. a v konečnom dôsledku i so Technickou univerzitou v Košiciach.
Pán Reiprich bol nominantom aj 1. ročníka súťaže.

Víťazom ocenenia "Osobnosť železničnej a mestskej koľajovej dopravy na Slovensku pre rok 2011" sa stal Ing. Jozef Antoš.

Na železnici začal pracovať v roku 1966. V prvých rokoch zastával funkciu výpravcu v železničných staniciach Kapušany, Púchov a Žilina. Neskôr bol preložený do funkcie vlakový dispečer Prevádzkového oddielu Bratislava. V roku 1979 sa vrátil do železničnej stanice Žilina, kde zastával funkcie inžiniera železničnej dopravy, dopravného námestníka a napokon náčelníka železničnej stanice.
Od roku 1984 bol vo funkcii náčelníka Prevádzkového oddielu Bratislava a neskôr riaditeľa Prevádzkového riaditeľstva Bratislava. V rokoch 1995-1996 bol námestníkom generálneho riaditeľa ŽSR pre dopravnú cestu a v rokoch 1996-1998 sa stal generálnym zástupcom ŽSR vo Varšave. Po návrate z Poľska vykonával funkciu námestníka prednostu Správy riadenia dopravy Trnava. Do funkcie námestníka generálneho riaditeľa ŽSR pre prevádzku bol menovaný v roku 2006. Dňom 31.1.2011, z dôvodu odchodu do starobného dôchodku, končí jeho viac ako 44 - ročná práca na železnici.
Svojou odbornosťou, príkladnou a zodpovednou prácou, svojim pracovným nasadením, sa počas svojho pôsobenia na železnici významne zaslúžil o bezpečnú prevádzku a rozvoj železničnej dopravy na Slovensku.
Jeho prednosťami vždy boli vynikajúce riadiace a organizačné schopnosti, koncepčnosť, komunikatívnosť, pevné morálne zásady a odborná zrelosť. Svojou angažovanosťou v riadiacich funkciách na Slovenských železniciach, ale aj ako generálny zástupca Slovenských železníc v Poľsku, významnou mierou prispel k skvalitneniu, rozširovaniu a zefektívňovaniu spolupráce sa zahraničnými železničnými správami.

FaLang translation system by Faboba