Záštita a výbory

Záštita

 • Érsek Arpád, minister, Ministerstvo dopravy a výstavby SR
 • Jandačka Jozef, rektor, Žilinská univerzita v Žiline
 • Kmeť Stanislav, rektor, Technická univerzita v Košiciach
 • Redhammer Robert, rektor, Slovenská technická univerzita v Bratislave

Vedecký výbor

 • Abramovic Borna, Univerzita Záhreb, Chorvátsko
 • Bajer Miroslav, Vysoké učení technické v Brne, Česká republika
 • Benko Vladimír, Slovenská komora stavebných inžinierov
 • Bień Jan, Wroclaw University of Technology, Poľsko
 • Čajka Radim, VŠB – Technická Univerzita Ostrava, Česká republika
 • Čelko Ján, Žilinská univerzita v Žiline
 • Dohnal Bohuslav, Národná technologická platforma, Interoperabilita železniční infrastruktury, Česká republika
 • Drochytka Rostislav, Vysoké učení technické v Brně, Česká republika
 • Drusa Marián, Žilinská univerzita v Žiline
 • Erdössy Martin, Železnice Slovenskej republiky, Bratislava
 • Frankovský Miloslav, Slovenská tunelárska asociácia
 • Gregor Pavel, Slovenská technická univerzita v Bratislave
 • Hlubocký Filip, Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
 • Jutila Aarne, Extraplan Oy, Fínsko
 • Kampík Vladimír, AŽD PRAHA s.r.o., Česká republika
 • Kvočák Vincent, Technická univerzita v Košiciach
 • Majza Richard, Dopravný podnik Košice, a.s.
 • Pavlíčková Katarína, Univerzita Komenského
 • Pleidel Imrich, Slovenská komora architektov
 • Podmanický Slavomír, Spoločnosť PSKD – prevádzka a stavby koľajovej dopravy
 • Poliak Miloš, Žilinská univerzita v Žiline
 • Sága Milan, Žilinská univerzita v Žiline
 • Špánik Pavol, Žilinská univerzita v Žiline
 • Švadlenka Libor, Univerzita Pardubice, Česká republika
 • Todorov Stoyo, University Of Architecture, Civil Engineering and Geodesy, Bulharsko
 • Unčík Stanislav, Slovenská technická univerzita v Bratislave
 • Urban Milan, Dopravný podnik Bratislava, a.s.
 • Vereš Michal, Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
 • Vičan Josef, Žilinská univerzita v Žiline
 • Vitková Ľubica, Slovenská technická univerzita v Bratislave

Organizačný výbor

 • Bc. Barbora Mitterová, REMING CONSULT a.s.
 • Ing. Marta Turanská, REMING CONSULT a.s.
 • Ing. Slavomír Podmanický, ml., REMING CONSULT a.s.

Pre koho je konferencia určená

Konferencia je určená pre širokú odbornú verejnosť, pre predstaviteľov a zástupcov štátnej správy a verejnej samosprávy, pre odbornú a akademickú obec, pre generálnych riaditeľov a predsedov predstavenstiev projektových, stavebných a dodávateľských spoločností, projektantov, architektov a fanúšikov koľajovej dopravy.

Rokovací jazyk

Ocenenie „Osobnosť železničnej a mestskej koľajovej dopravy na Slovensku“

Spoločnosť PSKD si v rámci svojho plánu osvety železničnej a mestskej koľajovej dopravy na Slovensku, vytýčila cieľ prinavrátiť tejto profesii stratenú pozíciu, opäť ju dostať do popredia a vyzdvihnúť výnimočných ľudí, ktorí svojou činnosťou výrazne podporili a majú veľké zásluhy na rozvoji koľajovej dopravy na Slovensku.

 • Štatút prestížneho ocenenia bol prijatý na Valnom zasadaní Spoločnosti PSKD 7.10.2010
 • Prvý ročník ocenenia bol vyhlásený pre rok 2011

Víťazom ocenenia "Osobnosť železničnej a mestskej koľajovej dopravy na Slovensku pre rok 2018" sa stal Ing. Bronislav Weigl.

Ing. Bronislav Weigl sa narodil v roku 1956 v Bratislave. Je absolventom SVŠT Bratislava. V Dopravnom podniku Bratislava, a.s. pracuje od roku 1991. Najskôr ako vedúci odboru dopravy, dopravný námestník a v súčasnosti ako riaditeľ úseku prevádzky a techniky. Z titulu svojho pracovného zaradenia výraznou mierou prispel k rozvoju mestskej hromadnej dopravy v Bratislave. Realizovali sa mnohé jeho návrhy a riešenia pre technický rozvoj mestskej hromadnej dopravy v oblasti infraštruktúry, uplatňovaní nových prevádzkových technológií, organizácie dopravy, informačných systémov, modernizácii prostriedkov mestskej hromadnej dopravy, zavádzaní integrovanej dopravy v Bratislave. Zúčastnil sa rokovaní na MDVaRR a svojimi poznatkami prispel k tvorbe predpisov legislatívy v oblasti mestskej hromadnej dopravy. Svoje návrhy a riešenia prezentoval na viacerých odborných seminároch, konferenciách na Slovensku ako aj v zahraničí. Z jeho ďalšej odbornej činnosti v rámci verejnej dopravy je nutné spomenúť jeho aktivity v rámci:

 • predseda odbornej skupiny dopravno-prevádzkovej pri Združení prevádzkovateľov hromadnej dopravy osôb v mestských aglomeráciách SR
 • člen komisie dopravy a informačných systémov pri Magistráte hl. mesta SR Bratislavy,
 • člen komisie územného plánu, výstavby a dopravy pri Miestnom zastupiteľstve Bratislava - Petržalka.

Pri riešení svojich úloh, výkone pracovnej a inej odbornej činnosti sa plne prejavuje jeho profesionálna a osobnostná zanietenosť. Svoje individuálne schopnosti vie prejaviť aj v rámci tímovej práce, kde vynikajú jeho prirodzené vodcovské schopnosti.

Víťazom ocenenia "Osobnosť železničnej a mestskej koľajovej dopravy na Slovensku pre rok 2017" sa stal Ing. Emil Rusko.

Ing. Emil Rusko sa narodil 6. júna 1941 v Skalici. Vysokoškolské štúdium ukončil na Stavebnej fakulte SVŠT v Bratislave – zameranie inžinierske konštrukcie a dopravné stavby v roku 1965. V roku 1972 ukončil postgraduálne štúdium v odbore oceľových konštrukcií. Po ukončení vysokoškolských štúdií v roku 1965 nastúpil do projekcie a konštrukcie Mostárne VSŽ v Košiciach , kde pracoval v rôznych funkciách - od projektanta až po vedúceho odboru - až do zrušenia projekcie v roku 1999. Venoval sa najmä projektovaniu oceľových konštrukcií priemyselných a mostných stavieb. Počas tohto obdobia viedol a podieľal sa na projektovaní , výrobe a montáži vyše 30 mostných konštrukcií – prevažne železničných mostov ( mosty cez Váh v Žiline a Trenčíne , most cez Hornád v Kysaku, Dluhonická spojka, Praha – Vršovice, Čoltovo, Jablonov, Bratislava – Pálenisko, Holíč, Prievidza, Zvolen , .... ) . Niektoré projekty mostov boli ocenené čestnými uznaniami v súťažiach ČSVTS o najlepšiu oceľovú konštrukciu . Za činnosť pri realizácii oceľových konštrukcií komplexu hál BAZ – Devínska Nová Ves bol ocenený plaketou - Budovateľ BAZ. Po odchode z VSŽ sa zúčastnil na vypracovaní projektov OK menších objektov pre modernizáciu trate Čadca – Žilina. Pri svojej práci úzko spolupracoval s pracovníkmi technického úseku správy železníc ČSFR, SR a mostných obvodov a projekčných organizácii SUDOP. V rámci odborných seminárov a zborníkov pravidelne informoval o projektovaní , výrobe i montáži oceľových mostných konštrukcií vyrábaných v mostárni VSŽ. Externe spolupracoval so stavebnými fakultami v Košiciach i Žiline ako pedagóg , vedúci a oponent diplomových prác , člen komisie pre štátne záverečné skúšky V rámci práce v TK 15 – SÚTN sa podieľal na zavádzaní eurokódov v oblasti zaťaženia stavieb. V súčasnosti pracuje ako autorizovaný stavebný inžinier v odbore statika stavieb a dopravné stavby.

Víťazom ocenenia "Osobnosť železničnej a mestskej koľajovej dopravy na Slovensku pre rok 2016" sa stal Ing. Jozef Veselka.

Ing. Jozef Veselka ukončil vysokoškolské štúdium v roku 1986 na Stavebnej fakulte Slovenskej vysokej škole technickej v Bratislave. V tom istom roku nastúpil k vtedajšej ČSD – Správe východnej dráhy, kde začínal ako asistent na odbore investičnom, na investorskom úseku Nové Zámky. V rámci kariérneho postupu prešiel rôznymi funkciami na Odbore investičnom. V rokoch 1988 – 1992 bol zaradený vo funkcii samostatný odborný technický pracovník, neskôr ako vedúci odborný technický pracovník. V roku 1993 po organizačných zmenách u Železníc Slovenskej republiky pracoval ako technický pracovník Riaditeľstva ŽSR a od roku 1996 ako systémový špecialista na odbore investorskom GR ŽSR. Od 1.12.1999 do 30.11.2006 zastával funkciu vedúci Strediska prípravy a realizácie Bratislava. Dňom 1.12.2006 bol Ing. Veselka menovaný riaditeľom odboru investorského GR ŽSR. Medzi rokmi 2009-2010 sa stal zástupcom riaditeľa odboru investorského GR ŽSR a na krátky čas bol aj poverený funkciou námestníka pre rozvoj a informatiku GR ŽSR. Dňom 27.4.2012 bol vymenovaný do funkcie námestníka GR ŽSR pre rozvoj a informatiku, v tejto pozícii pôsobí doteraz.

Víťazom ocenenia "Osobnosť železničnej a mestskej koľajovej dopravy na Slovensku pre rok 2015" sa stal Ing. Daniel Maruniak.

Ing. Daniel Maruniak sa narodil v roku 1956 v Banskej Štiavnici. Vysokoškolské štúdium ukončil v roku 1980 na Vysokej škole dopravnej v Žiline, Fakulte prevádzky a ekonomiky železničnej dopravy.
V tom istom roku nastúpil k železniciam, kde začínal ako inžinier v zácviku v ČSD, žst. Bratislava - východ.
Po zácviku bol zaradený do funkcie výpravcu vlakov.
V roku 1981 bol preložený na ČSD – Správa východnej dráhy, Odbor techniky a rozvoja, kde pracoval ako samostatný inžinier železničnej dopravy a neskôr ako technický pracovník. Po roku 1993 pracoval ako špecialista na Odbore podnikovej stratégie Riaditeľstva ŽSR.
Následne sa v priebehu roku 1993 stal vedúcim oddelenia územného plánu a regionálneho rozvoja na Odbore podnikovej stratégie a expertízy Riaditeľstva ŽSR.
Začiatkom septembra 2003 bol menovaný riaditeľom Odboru rozvoja GR ŽSR a od 1.1.2009 sa stal riaditeľom Odboru expertízy GR ŽSR, kde pôsobí ako riaditeľ doteraz.

Víťazom ocenenia "Osobnosť železničnej a mestskej koľajovej dopravy na Slovensku pre rok 2014" sa stal Ing. Viliam Šestina.

Ing. Viliam Šestina vyštudoval v roku 1975 Slovenskú vysokú školu technickú v Bratislave, elektrotechnickú fakultu, odbor silnoprúdová elektrotechnika – elektrické stroje a prístroje. V rokoch 1979 – 1994 pôsobil pán Ing. Šestina v Dopravnom podniku Bratislava ako samostatný technológ, technický zástupca riaditeľa Závodu elektrickej trakcie DPMB, vedúci výroby a techniky, technický námestník odštepného závodu Elektrické dráhy a námestník úseku správy trakčného vedenia. Počas pôsobenia v dopravnom podniku patril Ing. Šestina k ťažiskovým pracovníkom v technickej oblasti. V odborných skupinách podnikov MHD bol považovaný za špičkového odborníka na električkovú dopravu na celoštátnej úrovni. Jeho zahraničné kontakty umožňovali aplikovať vo vozidlách MHD rôzne progresívne technológie, podporoval a testoval novinky v technickom riešení.
Od roku 1995 pracoval vo Výskumnom ústave zváračskom, neskôr na ÚRŽD.
V súčasnosti pracuje na Ministerstve dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR na Sekcii železničnej dopravy a dráh ako štátny radca. Ing. Viliam Šestina sa venoval a stále sa venuje modernizácii električiek a technickému rozvoju mestskej koľajovej dopravy. Odborná verejnosť má mimoriadny rešpekt k jeho širokým technickým, legislatívnym, ale aj prevádzkovým znalostiam. Pri riešení zložitých a koncepčných projektov sú jeho konzultácie nenahraditeľné.

Víťazom ocenenia "Osobnosť železničnej a mestskej koľajovej dopravy na Slovensku pre rok 2013" sa stal Ing. Ján Juriga.

Ing. Ján Juriga ukončil vysokoškolské štúdium v roku 1976 na Vysokej škole dopravnej v Žiline, fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy. Od roku 1977 je nominant verný železniciam. Postupne pracoval na železničných staniciach Vígľaš, Hronská Dúbrava, Zvolen, PO Zvolen, Lučenec, Fiľakovo najskôr ako výpravca vlakov, staničný dispečer, vlakový dispečer, samostatný technik železničnej dopravy a neskôr ako dopravný námestník, náčelník stanice, zástupca náčelníka O 11 a prednosta stanice. Po roku 1993 pracoval v PR Zvolen a SRD Zvolen ako prednosta sekcie dopravných trás. V roku 1998 sa stal na DDC Bratislava námestníkom riaditeľa pre prevádzku a v roku 2000 sa vrátil do SRD Zvolen ako prednosta. V roku 2004 sa stal riaditeľom na Oblastnom riaditeľstve Košice. V súčasnosti je námestníkom generálneho riaditeľa ŽSR pre prevádzku.
Pri príležitosti celoslovenských osláv železničiarskeho sviatku si v roku 2010 prevzal najvyššie rezortné vyznamenanie od ministra dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR "poctu ministra dopravy" za mimoriadny prínos, tvorivú invenciu a poctivú prácu.
Pán Ján Juriga bol nominovaný už aj v minuloročnom 2. ročníku ocenenia "Osobnosť železničnej a mestskej koľajovej dopravy pre rok 2012".

Víťazom ocenenia "Osobnosť železničnej a mestskej koľajovej dopravy na Slovensku pre rok 2012" sa stal Ing. Igor Reiprich, CSc.

Po štúdiách na Vysokej škole dopravnej v Žiline v obore Prevádzka a údržba koľajových vozidiel, pracoval vo Východoslovenských železiarňach Košice – závod doprava. V roku 1975 nastúpil do Dopravného podniku mesta Košice ako riaditeľ. V rokoch 1986-1989 vykonával volenú funkciu v Národnom výbore mesta Košíc. A v roku 1989 bol opäť vymenovaný do funkcie riaditeľa Dopravného podniku mesta Košíc. Pracovný pomer ukončil v roku 2005 odchodom do starobného dôchodku.
Bol jedným zo zakladateľov Federálneho združenia dopravných podnikov bývalej Československej republiky a po roku 1993 jedným zo zakladajúcich členov Združenia prevádzkovateľov hromadnej dopravy osôb v mestských aglomeráciách SR a zároveň jeho prvým predsedom od roku 1993 do konca roka 2004. Jeho osobnou zásluhou je, že Združenie bolo v oblasti rozvoja verejnej osobnej dopravy pri zabezpečení služieb vo verejnom záujme zakrátko akceptované ústrednými orgánmi štátnej správy predovšetkým Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií, Ministerstvom financií, Ministerstvom práce a sociálnych vecí atď.
Ku cti menovaného je potrebné uviesť jeho odbornú spoluprácu na úrovni vedy a techniky, predovšetkým spoluprácu so Žilinskou univerzitou v Žiline, Výskumným ústavom dopravy, Žilina, a.s. a v konečnom dôsledku i so Technickou univerzitou v Košiciach.
Pán Reiprich bol nominantom aj 1. ročníka súťaže.

Víťazom ocenenia "Osobnosť železničnej a mestskej koľajovej dopravy na Slovensku pre rok 2011" sa stal Ing. Jozef Antoš.

Na železnici začal pracovať v roku 1966. V prvých rokoch zastával funkciu výpravcu v železničných staniciach Kapušany, Púchov a Žilina. Neskôr bol preložený do funkcie vlakový dispečer Prevádzkového oddielu Bratislava. V roku 1979 sa vrátil do železničnej stanice Žilina, kde zastával funkcie inžiniera železničnej dopravy, dopravného námestníka a napokon náčelníka železničnej stanice.
Od roku 1984 bol vo funkcii náčelníka Prevádzkového oddielu Bratislava a neskôr riaditeľa Prevádzkového riaditeľstva Bratislava. V rokoch 1995-1996 bol námestníkom generálneho riaditeľa ŽSR pre dopravnú cestu a v rokoch 1996-1998 sa stal generálnym zástupcom ŽSR vo Varšave. Po návrate z Poľska vykonával funkciu námestníka prednostu Správy riadenia dopravy Trnava. Do funkcie námestníka generálneho riaditeľa ŽSR pre prevádzku bol menovaný v roku 2006. Dňom 31.1.2011, z dôvodu odchodu do starobného dôchodku, končí jeho viac ako 44 - ročná práca na železnici.
Svojou odbornosťou, príkladnou a zodpovednou prácou, svojim pracovným nasadením, sa počas svojho pôsobenia na železnici významne zaslúžil o bezpečnú prevádzku a rozvoj železničnej dopravy na Slovensku.
Jeho prednosťami vždy boli vynikajúce riadiace a organizačné schopnosti, koncepčnosť, komunikatívnosť, pevné morálne zásady a odborná zrelosť. Svojou angažovanosťou v riadiacich funkciách na Slovenských železniciach, ale aj ako generálny zástupca Slovenských železníc v Poľsku, významnou mierou prispel k skvalitneniu, rozširovaniu a zefektívňovaniu spolupráce sa zahraničnými železničnými správami.

FaLang translation system by Faboba